1. Definicje

Sprzedawca –  Yerbador Organic spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie pod UL. ŻURAWIA 6/12 / 103/104, 00-503 WARSZAWA, NIP:5213979789 KRS0000986041., Wyłącznym właścicielem marki Yerbador Organic, jest OROTAL Commodities Trading SA z siedzibą w Genewie, Szwajcarii pod adresem 2 rue de l’Ecole-de-Chimie, 1205 Geneva UID: CHE-264.449.639  CH-ID: CH66013240207 EHRA-ID: 1435213., Dane kontaktowe: adres email: [email protected] , [email protected], tel: + 41 22 501 77 33 / tel: +48 732 739 865

witryna yerbador.com / yerbador.pl – witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.yerbador.com / www.yerbador.pl

Yerbador.com – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, to jest przez OROTAL Commodities Trading SA, w którym można dokonywać zakupy za pośrednictwem witryny yerbador.com / yerbador.pl

Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady dokonywania zakupów w yerbador.com / yerbador.pl

Regulamin Witryny – „Regulamin witryny yerbador.com / yerbador.pl i aplikacji mobilnej” dostępny tutaj, określający zasady korzystania z witryny yerbador.com / yerbador.pl.

Regulamin dostaw Yerbador – „Regulamin dostaw Yerbador Mate” dostępny tutaj.

Klient – każdy klient nabywający produkt w sklepie yerbador.com / yerbador.pl

Konsument – osoba fizyczna, która nabywa towary od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna, która nabywa towary od Sprzedawcy w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. Zakupy w yerbador.com / yerbador.pl

 

2.1. Działalność

yerbador.com / yerbador.pl prowadzi sprzedaż najwyższej jakości Yerba Mate marki Yerbador wraz z autorskimi kubkami i słomkami za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać jedynie przez strony internetowe yerbador.com / yerbador.pl oraz telefonicznie i mailowo.

2.2. Obszar działania

Usługi oferowane przez yerbador.com / yerbador.pl dostępne są na terytorium Unii Europejskiej. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.

2.3. Kupujący

Z oferty yerbador.com / yerbador.pl mogą korzystać osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.
W celu korzystania z oferty przedstawionej w witrynie yerbador.com / yerbador.pl należy podać dane Klienta na witrynie yerbador.com / yerbador.pl zgodnie z “Regulaminem Witryny”. 2.4. Informacje o produktach

2.4.1 Zamieszczone na witrynie yerbador.com / yerbador.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, daty ważności itp. pochodzą od producenta. yerbador.com / yerbador.pl dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

2.6. Ceny towarów

Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej yerbador.com / yerbador.pl są cenami netto, wyrażonymi w lokalnych walutach. Produkt Yerbador oferowany jest przez szwajcarski podmiot gospodarczy na bazie jurysdykcji szwajcarii. Każdy klient powinien sprawdzić regulacje we własnym kraju a także wymagane podatki w tym stawkę VAT.

2.7. Upusty, promocje, vouchery

2.7.1 Rabat z tytułu wystawionego przez yerbador.com / yerbador.pl vouchera nie łączy się z programami rabatowymi i innymi promocjami,

2.7.2 Upusty specjalne nie mogą być łączone z programami rabatowymi i innymi promocjami.

2.7.3 Ze względu na różnice matematyczne wynikające z przeliczania upustów w stosunku do cen netto i brutto, wartość zrealizowanego upustu może być różna od przyznanej wartości upustu maksymalnie o 0,3% (trzy dziesiąte procenta).

2.7.4 yerbador.com / yerbador.pl przewiduje możliwość wprowadzenia programów przewidujących dodatkowe korzyści dla Klientów. Zasady uczestnictwa w takich programach określać będzie każdorazowo odrębny regulamin.

2.7.5 Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, yerbador.com / yerbador.pl może oferować promocje lub dołączać do zamówień próbki towarów.

2.8. Zamówienie

Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez Klienta oferty yerbador.com / yerbador.pl przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu yerbador.com / yerbador.pl, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności i godziny dostawy, zgodnie z punktem 3.1.

2.9. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

Umowy sprzedaży zawierane są w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu yerbador.com / yerbador.pl. yerbador.com / yerbador.pl wysyła Klientowi numer zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.

2.10. Dostawa, koszty dostawy, koszty pakowania

2.10.1 Koszt dostawy i pakowania określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia.

W zależności od deklarowanego miejsca lub sposobu dostawa może być wykonana za pośrednictwem firmy kurierskiej INPOST / DPD / POCZTA POLSKA działającej na zlecenie yerbador.com / yerbador.pl ( YERBADOR ORGANIC Sp. z.o.o ), lub też za pomocą “paczkomatu” , przesyłki listowej, bądź odbioru w punktach odbioru.

2.10.2 Wszelkie informacje o obowiązujących kosztach i obszarze dostawy znajdują się w dedykowanej sekcji witryny yerbador.com / yerbador.pl

2.10.3 Ograniczenie ilościowe

yerbador.com / yerbador.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów lub uzależnienia ich od wartości zamówienia Klienta. O ewentualnych ograniczeniach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

 1. Zamówienie Klienta

3.1. Składanie i akceptacja zamówienia

Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na witrynie  yerbador.com / yerbador.pl, produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku “Dodaj do koszyka”.

3.2. Przyjęcie zamówienia

Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia, termin i adres dostawy, wartość zamówienia.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku istotnej wartości zamówienia lub gdy zamówienie obejmuje dużą liczbę danego produktu, istotnie odbiegającą od liczby, jakie zazwyczaj są przedmiotem zamówień, w przypadku istnienia podejrzenia podania przez osobę składającą zamówienie nieprawdziwych danych) uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

 

3.3. Możliwość zmiany zamówienia

W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w określonych porach przez system informatyczny Yerbador, Klient może mieć możliwość wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu. Szczegółowa informacja na temat ewentualnej możliwości wprowadzenia zmian do zamówienia (w tym czas, w którym takie zmiany mogą być wprowadzone) zawarta będzie w wysłanym do Klienta potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.2. powyżej Regulaminu.

3.4. Możliwość anulowania zamówienia

W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w określonych porach przez system informatyczny Yerbador,  Klient może mieć także możliwość anulowania zamówienia. Szczegółowa informacja na temat ewentualnej możliwości anulowania zamówienia (w tym czas, w którym anulowanie powinno nastąpić) zawarta będzie w wysłanym do Klienta potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.2. powyżej Regulaminu.

3.5. Prawo odstąpienia od umowy

3.5.1 Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.

3.5.2 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 • towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

3.5.3 W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym, w szczególności nie powinien korzystać z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy do zwrotów, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.

3.5.4. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru do Sprzedawcy na adres: Krakowiaków 18 02-255 Warszawa

3.5.5. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone towary, oraz koszty dostarczenia zwracanych towarów odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.

3.5.6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

3.5.7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

3.5.8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

3.5.9a. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w podrozdziale 3.5. stosuje się do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

3.5.10 W terminie 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej należności, w tym koszty dostarczenia rzeczy odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.

3.6. Termin realizacji dostawy

3.6.1 Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy.

3.6.2 Dostępne terminy dostaw dla danego zamówienia określone są każdorazowo w procesie akceptacji tego zamówienia.

3.6.3 Szczegółowe informacje o terminach dostawy znajdują się w dedykowanej sekcji strony sklepu.

3.7. Dni wolne

3.7.1 Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.

3.7.2 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.

3.8. Miejsce i termin dostarczenia zakupów

3.8.1 W zależności od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres:

 1. przez firmę kurierską – najpóźniej trzeciego dnia roboczego od momentu oddania zamówienia do realizacji przez pl / Yerbador.com, przy czym w przypadku zamówień zaksięgowanych (w przypadku zamówień opłaconych z góry) lub złożonych (w przypadku zamówień opłacanych przy odbiorze):
  • do godziny 14.00 – Yerbador.com pakuje zamówienia i przekazuje je firmie kurierskiej kolejnego dnia roboczego
  • po godzinie 14.00 – Yerbador.com pakuje zamówienia i przekazuje je firmie kurierskiej w ciągu 2 dni roboczych

3.8.2 W przypadku opóźnienia lub niedostarczenia zamówienia w wybranym przez Klienta terminie z przyczyn, za które Yerbador nie ponosi odpowiedzialności, pracownik Biura Obsługi Klienta Yerbador skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innego terminu dostawy.

3.9. Odmowa realizacji zamówienia

3.9.1 Yerbador.com zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

3.9.1.1 Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta (dotyczy to w szczególności przypadków istnienia podejrzenia, że dane zamówienia składane są przez tę samą osobę przy pomocy różnych kont, np., w celu obejścia szczególnych ograniczeń ilościowych Towarów oferowanych w ramach akcji promocyjnych).

3.9.1.2 Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Yebrador za wymagające potwierdzenia zgodnie z pkt. 3.2 powyżej.

3.9.1.3 Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

3.9.1.4 Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych .

3.9.2.1 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość limitowania sprzedaży dla Klienta. Warunek ten dotyczy produktów w promocji oznaczonych znakiem „Najtaniej w sieci”, „Super cena”, lub innym oznaczeniem ceny promocyjnej oferowanego produktu. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

3.9.2.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla Klienta ze względu na aktualny stan magazynowy produktów będących w ofercie. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

3.10. Faktura

3.10.1 Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.

3.10.2 Faktura VAT obejmująca wszystkie dostarczane pozycje zamówienia, jak również zbiorcze faktury, które wystawiane są dla części Klientów biznesowych na koniec okresu rozliczeniowego i obejmują wszystkie dostawy dostarczone w tym okresie, a także faktury korygujące wystawiane są w postaci elektronicznej i umieszczane na stronie internetowej Sprzedawcy . Informacje o udostępnieniu faktury VAT lub faktury korygującej przesyłane są przy pomocy poczty elektronicznej, na adres e-mail Klienta wskazany w procesie rejestracji wraz z informacją o skompletowaniu zamówienia.

3.10.3 Przez samo złożenie zamówienia Klient każdorazowo akceptuje, że faktura VAT i faktura korygująca dotycząca danego zamówienia wystawiane są w postaci elektronicznej, zaś informacje o udostępnieniu faktury przesyłane są przy pomocy poczty elektronicznej, na adres e-mail Klienta wskazany w procesie rejestracji wraz z informacją o skompletowaniu zamówienia.

3.10.4 Faktura VAT lub faktura korygująca udostępniana będzie w formacie PDF. Oznacza to, że aby móc odczytać plik zawierający fakturę VAT lub fakturę korygująca Klient winien mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie.

3.10.5 Klient upoważnia YERBADOR ORGANIC Sp. z.o.o do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

3.10.6 W przypadku Klienta będącego konsumentem YERBADOR ORGANIC Sp. z.o.o wystawi i przekaże Klientowi fakturę VAT w formie oraz w sposób wskazany w pkt. 3.10.3 i następnych niniejszego Regulaminu, natomiast wystawiony paragon fiskalny pozostanie w posiadaniu Yerbador.

 1. Płatności

4.1. Sposoby płatności

Klient dokonuje płatności za zakupy dokonane we yerbador.com / Yerbador.pl w sposób określony w Witrynie yerbador.com / Yerbador.pl w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

 • płatność kartą (kurierzy Inpost / DPD wyposażeni są w mobilne terminale)
 • płatność kartą online
 • płatność przelewem online

4.1.2 za zakupy realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej;

 • płatność kartą online
 • płatność przelewem online (wszystkie banki internetowe)

yerbador.com / Yerbador.pl informuje, że w szczególnych przypadkach, ze względu na asortyment objęty danym zamówieniem, niektóre metody płatności mogą nie być dostępne, a to z uwagi na ograniczenia wynikające z umów łączących yerbador.com / Yerbador.pl z danym dostawcą usług związanych z realizacją płatności.

W zależności od sytuacji pandemii koronawirusa zastrzegamy sobie możliwość czasowego wstrzymania form płatności “kontaktowych”.

 1. Dostawa

5.1. Dostawca

5.1.1 Dostawy mogą być realizowane przez firmę kurierską: InPost, DHL, DPD, Poczta Polska.

5.1.1.1 Dostawca może wydać zamówienie Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.

5.2. Nieobecność Klienta

Składając zamówienie Klient – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu – dokonuje wyboru miejsca dostawy oraz wybiera termin dostawy. W konsekwencji, Klient winien być obecny we wskazanym przez siebie miejscu i wybranym czasie dostawy, a w razie wyboru dostawy za pośrednictwem Paczkomatu / Parcel lockera Klient winien odebrać zamówione towarowy w wybranym przy zamówieniu oknie czasowym. W razie nieobecności Klienta lub nieodebrania przez Klienta zamówienia ze skrytki paczkomaty / parcel lockera zastosowanie mieć będą poniższe zasady.

5.2.1 Dostawa realizowana przez dostawcę yerbador.com / Yerbador.pl

5.2.1.1 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik Biura Obsługi Klienta yerbador.com / Yerbador.pl podejmuje próbę kontaktu z Klientem.

5.2.1.2 Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy dostawca yerbador.com / Yerbador.pl spróbuje dostarczyć Klientowi towar w terminie późniejszym. W takim wypadku Klient poniesie dodatkową opłatę w wysokości 15,00 zł.

5.2.2 Dostawa realizowana przez firmę kurierską:

5.2.2.1 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo.

5.2.2.2 Kurier podejmie dodatkowe próby dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do yerbador.com / Yerbador.pl

5.2.2.3 yerbador.com / Yerbador.pl nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta.

5.2.2.4 yerbador.com / Yerbador.pl spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty za powtórną wysyłkę z przyczyn leżących po stronie Klienta.

5.2.2.5 Z wyłączeniem przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę, odpowiedzialność za działania pracownika firmy kurierskiej przy doręczeniu przez niego zamówienia Klientowi ponosi firma kurierska.

5.2.3 Dostawa do skrytki PACZKOMAT / PARCEL LOCKER

5.2.3.1 W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówienia we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik Biura Obsługi Klienta yerbador.com / Yerbador.pl podejmuje próbę kontaktu z Klientem.

5.2.3.2 Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy dostawca yerbador.com / Yerbador.pl spróbuje umożliwić Klientowi odbiór towaru w terminie późniejszym. W takim wypadku Klient może być zobowiązany do poniesienia dodatkowych opłat.

 1. Reklamacje i zwroty

6.1. Obowiązkiem sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi zamówionego towaru wolnego od wad.

6.2. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał kontaktując się telefonicznie pod numerem 22 600 73 84 lub pocztą elektroniczną [email protected].

6.3. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta yerbador.com / Yerbador.pl po czym odsyła otrzymany towar na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 1 Regulaminu i może żądać zwrotu należności za niego oraz zwrotu udokumentowanych i adekwatnych kosztów wysyłki. Alternatywnie, Biuro Obsługi Klienta yerbador.com / Yerbador.pl może zaproponować Klientowi przesłanie zdjęć produktu, w tym zdjęć etykiet. Jeżeli Klient wyrazi zgodę na taki sposób rozpatrzenia reklamacji, reklamacja jest rozpatrywana bez potrzeby odsyłania towaru przez Klienta, chyba że po analizie zdjęć ujawni się potrzeba szczegółowej analizy uszkodzeń lub wady towaru.

6.4. W razie niezgodności towaru z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta yerbador.com / Yerbador.pl telefonicznie pod numerem 22 600 73 84 lub pocztą elektroniczną [email protected].

6.5. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania do Biura Obsługi Klienta yerbador.com / Yerbador.pl., drogą mailową na adres [email protected]. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

6.6. yerbador.com / Yerbador.pl zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

6.7. yerbador.com / Yerbador.pl nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.

6.8. yerbador.com / Yerbador.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta.

6.9. yerbador.com / Yerbador.pl jako sprzedawca informuje klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest tutaj. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod tym adresem.

 1. Postanowienia końcowe

7.1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Klient korzystający z usług yerbador.com / Yerbador.pl ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. yerbador.com / Yerbador.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku.

7.2. Dostarczenie wiadomości e-mail

yerbador.com / Yerbador.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.

7.3. Refundacje

W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, yerbador.com / Yerbador.pl dokona na podstawie żądania Klienta przesłanego na adres: [email protected] pełnego zwrotu wpłaconej kwoty zgodnie z zapisami pkt. 3.5.7. niniejszego regulaminu. W przypadku braku żądania ze strony Klienta, Klient upoważnia yerbador.com / Yerbador.pl do odliczenia powstałej nadpłaty (związanej za anulowane bądź niekompletne zamówienie) od wartości kolejnego zamówienia.

7.4. Zmiana regulaminu

7.4.1 yerbador.com / Yerbador.pl  zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu ze skutkiem na przyszłość z następujących ważnych przyczyn:

 1. a) zostanie wprowadzona nowa funkcjonalność serwisu lub aplikacji, korzystanie z której nie może odbywać się na podstawie dotychczasowego Regulaminu,
 1. b) zmiana jest wymuszona przepisami prawa,
 1. c) zostanie zmieniona dotychczasowa funkcjonalność serwisu lub aplikacji, w szczególności w celu zwiększenia komfortu lub ułatwienia korzystania z serwisu lub aplikacji,
 1. d) wprowadzane zostaną nowe usługi lub zasady dokonywania zakupów bądź zmiany w zakresie świadczonych usług lub zasad dokonywania zakupów, korzystanie z których nie może odbywać się na podstawie dotychczasowego Regulaminu.

7.4.2. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowany Klient zostanie poinformowany w drodze e-mailowej lub pisemnej,

7.4.3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie Regulaminu do zarejestrowanych klientów,

7.4.4. Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.

7.4.5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany Regulaminu zarejestrowani klienci mają prawo w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu zrezygnować ze świadczonych usług. .

7.5. Spory

Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

7.6. Badanie satysfakcji Klienta

Po dostarczeniu Towarów Klientowi, yerbador.com / Yerbador.pl, zastrzega sobie możliwość zbadania opinii Klienta o przeprowadzonej transakcji poprzez przesłanie Klientowi na wskazany w zamówieniu adres e-mail zaproszenia do wypełnienia ankiety (Klient nie jest zobowiązany do wypełnienia jej) oraz poprzez kontakt telefoniczny.

7.7. Sprzedawca nie wyraża zgody na odpłatną odsprzedaż przez kupującego nabywanych towarów konsumentom w ramach działalności gospodarczej kupującego

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy

8.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie ogólnych warunków (regulaminu sprzedaży) następuje przez witrynę Yerbador.com/Yerbador.pl w dedykowanej sekcji witryny.

 1. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest  Yerbador Organic spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie pod UL. ŻURAWIA 6/12 / 103/104, 00-503 WARSZAWA, NIP:5213979789 KRS0000986041.

Dane osobowe podane przy zakładaniu konta przetwarzane będą w celach:

 • realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,
 • podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych w sklepie internetowym.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:

 • w przypadku założenia konta w sklepie internetowym – w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień
 • w przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień,

a dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

Klientowi przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2.

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie sklepu yerbador.com / yerbador.pl, prezentowaniu ich na stronie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez yerbador.com / yerbador.pl, co może w istotny sposób wpływać na Klienta poprzez umożliwienie mu zakupu produktów w podanych w ofercie cenach.

Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

Wszelkie prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: [email protected]

Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w witrynie yerbador.com / yerbador.pl.